Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje :

- Rejestr zarządzeń, decyzji i rozkazów Komendanta Powiatowego PSP,

- Książka ewidencji pieczęci i stempli,

- Rejestr skarg i wniosków,

- Ewidencja zdarzeń i interwencji,

- Książka kontroli jednostki.

W KP PSP Maków Maków Maz. prowadzone jest archiwum zakładowe zgodnie z zarządzeniem Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalna w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych oraz Decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Na koniec 2017r  w archiwum przechowywane było ok. 0,947  mb akt kat. „A” i ok. 20,375 mb akt kat „B”, które zostały wytworzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

Udostępnienia akt poza resort spraw wewnętrznych dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osób przez niego upoważnionych.